Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-04-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Krasucki,adres poczty elektronicznej marcin.krasucki@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7537 215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, znajduje się na ulicy Kościuszki 31 w Radziejowie. Siedziba oznaczona jest numerem na budynku Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Od strony ulicy Kościuszki i ulicy Targowej nie ma ogrodzenia i jest swobodny dostęp do budynku Komendy.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku. Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia jest okienko dyżurnego, który przyjmuje interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Możesz z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Na schodach nie ma platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie za drzwiami wejściowymi przy pokoju dyżurnego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Targowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Budynek Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Wyzwolenia 8:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy

Budynek Posterunku Policji w Topólce znajduje się w miejscowości Topólka 23:

 • brak miejsca parkingowego, podjazdu, windy oraz toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • drzwi wejściowe zewnętrzne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, o szerokości min. 90 cm w świetle ościeżnicy.
 
Powrót na górę strony