Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-04-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatnia aktualizacja deklaracji w dniu 2022-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Krasucki, adres poczty elektronicznej marcin.krasucki@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 372 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, znajduje się na ulicy Kościuszki 31 w Radziejowie. Siedziba oznaczona jest numerem na budynku Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Od strony ulicy Kościuszki i ulicy Targowej nie ma ogrodzenia i jest swobodny dostęp do budynku Komendy.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku. Przy windzie znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia jest okienko dyżurnego, który przyjmuje interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się aparat telefoniczny. Możesz z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Na schodach nie ma platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie za drzwiami wejściowymi przy pokoju dyżurnego.

W budynku nie ma windy

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Targowej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP KGP.

W w pokoju przyjęć interesantów, które znajdują się po lewej stronie za drzwiami wejściowymi przy pokoju dyżurnego, jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

Budynek Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim znajduje się przy ulicy Wyzwolenia 8. Siedziba oznaczona jest numerem na budynku Posterunku Policji w Piotrkowie Kujawskim oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Od strony ulicy Wyzwolenia jest ogrodzenie, wstęp do budynku przez otwartą bramę.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma windy.

W hallu głównym po prawej stronie od wejścia jest okienko, gdzie dyżurujący policjant, przyjmuje interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

W budynku nie ma windy

Brak toalety dla interesantów. Toaleta jest w części służbowej, nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu nie wyznaczono miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP KGP.

Budynek Posterunku Policji w Topólce znajduje się pod numerem 28. Siedziba oznaczona jest numerem na budynku Posterunku Policji w Topólce oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Od strony ulicy jest ogrodzenie, wstęp do budynku przez otwartą bramę.

Do wejścia głównego prowadzą schody, nie ma windy.

W hallu głównym po prawej stronie od wejścia jest okienko, gdzie dyżurujący policjant, przyjmuje interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

W budynku nie ma windy

Brak toalety dla interesantów. Toaleta jest w części służbowej, nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu nie wyznaczono miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP KGP.

Koordynatorami do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Radziejowie są:

Pan Marcin Krasucki

Kontakt:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
ulica Kościuszki 31, 88-231 Radziejów
tel. 47 75 372 15
email: marcin.krasucki@policja.gov.pl

Pani Magdalena Cywińska Grobelska

Kontakt:
Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
ulica Kościuszki 31, 88-231 Radziejów
tel. 47 75 372 14
email: magdalena.cywnska-grobelska@policja.gov.pl

Powrót na górę strony