Informator

Podstawowe informacje

Data publikacji 13.05.2020

Znajdziecie tu podstawowe informacje o radziejowskiej Policji i profilaktyczne wskazówki szybkiego kontaktowania się z nami oraz porady, jak zachować się w kłopotliwych sytuacjach, w których możecie się znaleźć.

 

Szanowni Państwo!

 

    Oddajemy w Wasze ręce tę skromną publikację z myślą, że ułatwi onaWam korzystanie z naszej pomocy w razie zaistnienia takiej potrzeby.Znajdziecie w niej podstawowe informacje o radziejowskiej Policji iprofilaktyczne wskazówki szybkiego kontaktowania się z nami orazporady, jak zachować się w kłopotliwych sytuacjach, w których możeciesię znaleźć.

CO NALEŻY DO NASZYCH ZADAŃ

    Zakres naszych zadań, kompetencje i obowiązki zostały określone wUstawie o Policji z 6 kwietnia 1990r, ale nie obejmuje ona swoimzasięgiem wszystkich dziedzin życia publicznego.

    Do podstawowych zadań Policji należą: ochrona życia i zdrowiaobywateli, ochrona mienia, ochrona ładu i porządku publicznego,wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrolaprzestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych zdziałalnością publiczną lub w miejscach publicznych, zapobieganieprzestępczości oraz zwalczanie zjawisk kryminogennych iprzeciwdziałanie patologiom społecznym.

    W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznania, zapobiegania iwykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynnościoperacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze orazadministracyjno-porządkowe. Policja wykonuje także czynności napolecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej isamorządów terytorialnych w zakresie ściśle sprecyzowanym w odrębnychustawach.

    Policjanci wykonujący powyższe czynności mają m.in. prawo:legitymowania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądaniazawartości bagażu, zatrzymania osób, dokonywania przeszukań, używaniaśrodków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, żądania niezbędnejpomocy od osób prawnych, a w nagłych przypadkach mogą zwrócić się dokażdego obywatela o udzielenie pomocy.

    Zadania te realizujemy przede wszystkim przez naszą podstawowąjednostkę organizacyjną, którą jest Komenda Powiatowa Policji w składktórej wchodzą również Posterunki Policji. Komenda Wojewódzka Policjisprawuje funkcje organizacyjno-nadzorcze, prowadzi postępowaniaprzygotowawcze w najważniejszych sprawach kryminalnych i gospodarczych,wydaje pozwolenia na posiadanie broni palnej i gazowej.

    W województwie kujawsko-pomorskim jest 19 Komend Powiatowych i Miejskich. To właśnie one i podległe im jednostki i ogniwa miejskie igminne (wykaz jednostek powiatu radziejowskiego w końcowej części"Informatora") zajmują się większością spraw o charakterzeprewencyjnych i przyjmują od obywateli zawiadomienia o przestępstwach,odpowiedzialne są za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego wrejonie ich działania.

POLICYJNY APEL

    Mamy dosyć przestępstw wokół nas. Nadszedł czas, by naszemiasto, osiedle, wieś uczynić bezpieczniejszym. Przyczyną gwałtownegorozwoju przestępczości jest m.in. brak ogólnospołecznego, zbiorowegoprzeciwstawiania się jej.

    Policja radziejowska robi wszystko co w jej mocy, aby zapobiecprzestępczości lecz jej skuteczne działanie będzie możliwe dopiero przyPaństwa pomocy. Nawet najbogatsza Policja na świecie nie jest w stanieochronić swoich obywateli przed przestępczością w pojedynkę, dlategoteż aktualne jest hasło: "Pomagając Policji pomagasz sobie".

    Dla każdego ważne jest, aby w razie potrzeby mógł szybkoskontaktować się z Policją. Niezwłoczne poinformowanie Policji ozdarzeniu spowoduje szybszą reakcję i umożliwi ustalenie sprawcyprzestępstwa. Dla poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli iskutecznej ochrony ich mienia konieczne jest współdziałanie z Policją wprzeciwdziałaniu przestępstwom na etapie zamiaru przygotowania,usiłowania i dokonania.

PAMIĘTAJ

    Podstawowym filarem pracy Policji w terenie jest funkcjadzielnicowego. Możecie Państwo oczekiwać od nich pomocy m.in. wsprawach:

- konfliktów sąsiedzkich
- podstawowego poradnictwa prawnego
- udzielania pomocy ofiarom przestępstw
- udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
- rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)
- pomocy nieletnim zagrożonym demoralizacją
- inspirowania najskuteczniejszych metod zabezpieczania mienia
- przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń
- współdziałania z instytucjami mającymi siedziby w podległym im rejonie działania.
 

DRODZY RODZICE !!!

Dzieci, które czują się kochane, rozumiane i akceptowane:
- chętnie się uczą,
- szybciej i dokładniej zapamiętują,
- mają więcej twórczych pomysłów,
- łatwiej się koncentrują,
- chcą rozwijać swoje zainteresowania,
- bardziej lubią szkołę,
- z życzliwością odnoszą się do nauczycieli i rówieśników,
- łatwiej znoszą niepowodzenia,
- są bardziej aktywne,
- osiągają większe sukcesy.
Dzieci sięgają po środki odurzające ponieważ:
- chcą przynależeć do grupy,
- nie chcą czuć się gorsze,
- nie potrafią odmówić,
- naśladują starszych,
- chcą sprzeciwić się nakazom dorosłych,
- szukają sposobów, aby uwierzyć w siebie,
- zaspokajają ciekawość,
- nudzą się,
- chcą zwrócić na siebie uwagę,
- pragną uciec od stresów.

    Żadnego młodego człowieka nie jesteśmy w stanie upilnować,skutecznie mu czegokolwiek zabronić. My możemy tylko wspierać, podsuwaćpomysły, stwarzać alternatywy. Wielu młodych ludzi zaczyna braćnarkotyki pod wpływem środowiska, są do tego namawiani często wręczzmuszani. Jeżeli wiesz o takich faktach dzwoń 477537200 lub 112.

KIEDY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z POLICJĄ

    Część społeczeństwa unika kontaktu z policją, nawet telefonicznego,obawiając się konsekwencji z tego wynikających, posądzenia otchórzostwo, z niewiary w skuteczność jej działania bądź też z brakuzaufania. Takie postawy społeczne obecnie coraz liczniejsze nieprzyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich. Pragniemypodkreślić, że bez współpracy społeczeństwa z Policją nie jest możliwajego skuteczna ochrona. A więc drogi czytelniku, jeśli będziesz miałpoważną sprawę i nie będziesz wiedział do kogo z nią się udać, zadzwońna Policję. Jeżeli okaże się, że jej rozwiązanie nie należy dokompetencji Policji, poinformujemy Cię, kto może lub powinien się niązająć. Twoje kontakty z Policją najczęściej związane są zprzestępstwem. Niezależnie od tego, czy jesteś świadkiem, czy ofiarąprzestępstwa, postaraj się jak najszybciej skontaktować z Policją.Skuteczność naszego działania bardzo często uzależniona jest od czasu,jaki dzieli przestępstwo od informacji, kt5órą o nim uzyskamy. Dzwoniącna Policję w charakterze świadka, masz prawo do zachowania swojejanonimowości. Okoliczności sprawy mogą powodować konieczność ponownegoskontaktowania się z Tobą i dlatego też możesz być poproszony oprzedstawienie się - jednak decyzja należy do Ciebie.

 

    Możesz być pewny, że zachowamy dyskrecję i nie będziesz zmuszony dowystąpienia w roli świadka, jeżeli z różnych przyczyn to Ci nieodpowiada.

    Przekazując informację Policji w miarę możliwości staraj się zastosować do naszych rad:
 

 • zachowaj spokój, skoncentruj się na opisaniu szczegółów, które są najbardziej istotne z naszego punktu widzenia,
 • jeżeli telefonujesz, nie rozłączaj się do momentu, aż Twójpolicyjny rozmówca stwierdzi, że posiada już wszystkie niezbędnewiadomości,
 • zgłaszając telefonicznie informację o przestępstwie podajnumer telefonu, z którego rozmawiasz, aby można było sprawdzićrzetelność zgłoszenia.


JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

 

    Powiadom w jak najkrótszym czasie POLICJĘ - jeżeli to jest możliwenatychmiast - nawet wtedy, gdy uważasz, że zdarzenie to jest małoistotne.

    Zawiadom nas także wówczas, gdy Twoja lekkomyślność czy nierozwagaprzyczyniła się do tego, że stałeś się ofiarą przestępstwa.Informowanie Policji o wszystkich zaistniałych przestępstwach to drogado zapobiegania przyszłym zdarzeniom - przestępstwom. PAMIĘTAJ też, abyna miejscu przestępstwa nie niszczyć niczego, co może być dowodemrzeczowym lub pomóc w identyfikacji sprawcy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE POKRZYWDZONEJ

 

    Składając zawiadomienie o przestępstwie w jednostce Policji, bądźprzybyłej na miejsce zdarzenia ekipie operacyjno-dochodzeniowej, maszprawo żądać sporządzenia protokółu ustnego zawiadomienia oprzestępstwie.

    Jest to gwarancja wszczęcia postępowania przygotowawczego, a takżemoże być istotne w ewentualnym dochodzeniu odszkodowania od instytucjiubezpieczeniowej.

    W przypadku jednak złożenia zawiadomienia o nie popełnionym przestępstwie narażasz się na odpowiedzialność karną.

      Pokrzywdzony może skorzystać nadto z następujących praw:

 • składania wniosków dowodowych,
 • prawa przeglądu akt i robienia odpisów,
 • wniesienia powództwa i wniosku o zabezpieczenie roszczeń (poniesionych strat w wyniku przestępstwa),
 • składania zażalenia co do dowodów rzeczowych,
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • w niektórych przypadkach - odmowy zeznań - w stosunku do osób najbliższych,
 • podtrzymania oskarżenia w przypadku odstąpienia od niego oskarżyciela publicznego.

    Pokrzywdzony ma obowiązek w razie konieczności PODDANIA SIĘ dlacelów dowodowych oględzinom ciała, badaniom lekarskim orazprzesłuchania w obecności psychologa.

    Niektóre przestępstwa są ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej (np.zgwałcenia, kradzież dokonana przez osobę najbliższą, krótkotrwałeużycie pojazdu stanowiącego mienie prywatne, uporczywe uchylanie się odobowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców, bądź osobynajbliższej, oszustwa na szkodę osoby najbliższej). Jeżeli w takimprzypadku złożysz w jednostce Policji wniosek o ściganie, wówczasnastąpi automatycznie ściganie z urzędu i takiego wniosku już niebędzie można wycofać tzn. policja bądź prokurator dopilnuje, abypodejrzany odpowiedział za swój czyn przed sądem.

    W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (np.naruszenie nietykalności cielesnej poniżej 7 dni, zniewaga) możnadochodzić swych praw z pominięciem policji i prokuratury, składającoskarżenie w sądzie właściwym terenowo. Przy tego rodzajuprzestępstwach należy liczyć się z koniecznością wniesienia stosownejopłaty do kary sądu.

JEŻELI JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZESTĘPSTWA

    Staraj się nie narażać niepotrzebnie na niebezpieczeństwo. Jeśliocenisz, że nie masz szans na udzielenie pokrzywdzonemu skutecznejpomocy, nie mieszaj się bezpośrednio do sprawy, aby nie stać siękolejną ofiarą przestępstwa. Postaraj się zanotować jak najwięcejszczegółów (czas i miejsce wydarzenia, opis osób i ich cechycharakterystyczne, markę, kolor i numery rejestracyjne samochodów itp.)mogących być pomocnymi Policji i POWIADOM NAJBLIŻSZĄ JEDNOSTKĘ POLICJI.Im szybciej - tym lepiej.

    Jednak, jeśli nawet minęło nieco czasu od zdarzenia, to Twoja pomocbądź informacja może być niezbędna. Nigdy nie jest za późno bypowiadomić Policję.

    Gdy przestępstwa nie popełniono, lecz przypuszczasz, że ktoś mazamiar je popełnić, obserwuje Twoje otoczenie, kręci się pozornie bezcelu po klatce schodowej, manipuluje przy cudzym samochodzie, lubdrzwiach wejściowych do mieszkania - zadzwoń na Policję. Być możebędzie to fałszywy alarm, lecz bardzo często takie podejrzeniezachowania są wstępem do poważnych przestępstw.

    W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych Policja ma prawowzywać świadków celem złożenia zeznań na okoliczności związane z danymprzestępstwem. ŚWIADEK w tej sytuacji ma OBOWIĄZEK podać prawdziwedane, fakty przebieg zdarzenia przy czym nie wolno Mu zatajać prawdy.Zatajenie prawdy jak i składanie fałszywych zeznań jest karalne.

    W przypadku, gdy świadek bez usprawiedliwienia nie stawił się nawezwanie Policji Prokurator może nałożyć na świadka karę pieniężną, atakże zarządzić przymusowe doprowadzenie do jednostki Policji.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE ZATRZYMANEJ PRZEZ POLICJĘ

 • czas zatrzymanie nie może przekroczyć 48 godzin,
 • zatrzymany musi otrzymać jeden egzemplarz protokółu zatrzymania,
 • spełnienie prośby o powiadomienie osoby najbliższej o zatrzymaniu,
 • umożliwienie skontaktowania się z adwokatem,
  umożliwienie sporządzenia i przekazania do sądu zażalenia na zatrzymanie.


JAK SZYBKO PRZYJEDZIE POLICJA

    Otrzymujemy wiele zgłoszeń wymagających podjęcia przez nasinterwencji. Często konieczna jest selekcja i wybranie sprawnajważniejszych, takich, które muszą być załatwione w pierwszejkolejności. Zrozumiałym jest, że dyżurny najpierw skieruje patrolpolicyjny na miejsce kradzieży z włamaniem, a potem na interwencję"domową", w pierwszej kolejności ekipa dochodzeniowa uda się na miejscezabójstwa, a w drugiej uda się do okradzionego samochodu. Sprawypilniejsze lub groźniejsze ze społecznego punktu widzenia będąpostawione przed mniej pilnymi, nawet jeśli zostały zgłoszone później.Na szybkość naszej interwencji wpływ będą miały także takie czynniki,jak ilość patroli policyjnych na służbie, odległość od miejscazdarzenia, warunki drogowe i inne.

JAK POINFORMOWAĆ LUB WEZWAĆ POLICJĘ

    Najłatwiejszym i najszybszym sposobem skontaktowania się z Policjąjest telefon. Można również udać się osobiście do komendy lub Rewirudzielnicowych bądź powiadomić przechodzący patrol policyjny, który jestzobowiązany do natychmiastowego przekazania informacji odpowiednimkomórkom Policji, a w razie potrzeby do zabezpieczenia miejscazdarzenia, ustalenia świadków, wezwania lekarza, podjęcia pościgu zaoddalającym się sprawcą.

    Najpopularniejszy policyjny numer telefonu to 112, który załatwia wszystkie sprawy wymagające szybkiej interwencji.

    Pogotowie policyjne nie załatwia natomiast spraw, które nie wymagająnatychmiastowego działania, zwłaszcza zdarzeń odległych w czasie.Jeżeli zadzwonisz na numer 477537200 i okaże się, że Twoja sprawa nie wymaga interwencji pogotowia policyjnego, nie będzie to oznaczało, że niezostaniesz załatwiony. Twoja sprawa zostanie przekazana przez dyżurnegodo właściwej komórki organizacyjnej bądź dowiesz się do kogo należy się zgłosić.

PAMIĘTAJ, ŻE...

 1. telefon 112 nie jest centralą telefoniczną Policji,
 2. nie możesz żądać od Policji interwencji w sprawach nie będących w naszej kompetencji, zwłaszcza w zakresie:
  • żądania zajmowania stanowiska w rozstrzyganiu sporów cywilnychzastrzeżonych dla sądów powszechnych i innych organów np. sporówsąsiedzkich, spraw meldunkowych, korzystania z nieruchomości, dokonaniausunięcia z lokali i nieruchomości, itp.
  • podejmowania działań w sprawach, w których zapadłyrozstrzygnięcia uprawnionych organów (sądów, prokuratury, organówadministracji państwowej i samorządu terytorialnego),
  • sporządzenia i kierowania wniosków o ukaranie bez ich udokumentowania - potwierdzenia dowodowego,
  • udostępnienia informacji za źródeł archiwalnych objętych tajemnicą państwową i służbową,
  • udzielania informacji o osobach i ich stanie rodzinnym,majątkowym (informacje takie udzielane są wyłącznie na żądanie sądów iprokuratorów w przypadkach prawem przewidzianych),
  • żądania wycofania (anulowania) przyjętego mandatu karnego kredytowego.


WYPADKI I KOLIZJE DROGOWE

    Ruch drogowy niesie za sobą ryzyko jakim jest spowodowanie lubuczestnictwo w wypadku bądź kolizji drogowej. Przepisy prawa o ruchudrogowym stanowią, że w wypadku drogowym, w którym są zabici, ranni lubnastąpiły znaczne szkody materialne, kierujący pojazdem mają obowiązek:

 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe 112,
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce,
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.

    Zapięte pasy bezpieczeństwa pozwolą zminimalizować lub uniknąćobrażeń odniesionych w wypadku drogowym - kierowco przed rozpoczęciemjazdy na drogach publicznych masz obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.Stosunkowo częstymi zdarzeniami drogowymi są kolizje drogowe, w którychnie ma ofiar w ludziach i straty nie są znaczne. W przypadku takich"stłuczek", jeżeli nie ma wątpliwości co do winy i stanu trzeźwościkierujących - nie ma obowiązku wzywania Policji. Wystarczającym jest,aby sprawca napisał oświadczenie i wręczył je pokrzywdzonemu.Oświadczenie powinno zawierać jasno określone okoliczności miejsca iczasu kolizji, przyznanie się do winy, dane uczestników zdarzenia(imię, nazwisko, adres, numer rejestracyjny i markę pojazdu, numer ikategorię prawa jazdy, nazwę firmy - właściciela pojazdu oraz nazwęprzedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczeni są kierowcy).Takie oświadczenie będzie miało moc prawną równą protokółowipolicyjnemu. W przypadku, jeżeli chociaż jeden z uczestników kolizjidrogowej ma wątpliwości, co do winy bądź stanu trzeźwości, powinienniezwłocznie powiadomić o zdarzeniu najbliższą jednostkę Policji.Uczestnicy kolizji drogowej mają prawem nakazany obowiązek -niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca kolizji, tak aby niepowodował zagrożenia lub tamowania ruchu.

    Odjechanie z miejsca kolizji bez spisania stosownego oświadczenialub przed przybyciem Policji może spowodować utratę prawa do uzyskaniaodszkodowania z firmy ubezpieczeniowej..

    Kierowco - w ciągu dnia w twoim pojeździe muszą być podczas jazdy włączone Światła mijania lub światła do jazdy dziennej.


POLICJA RADZI

    Jeśli chcesz Czytelniku, aby włamywacz nie wyprowadził Ciebie w polei nie ograbił Twojego mieszkania z dorobku całego życia Twojej rodziny- musisz okazać się sprytniejszy i przebieglejszy od niego. Możeszzminimalizować ryzyko grabieży, jeśli utrwalisz w swojej pamięci ibędziesz stosował się do następujących zasad:

 • unikaj przechowywania w domu znacznych sum pieniędzy iwartościowej biżuterii; takie schowki jak bieliźniarka, doniczka zkwiatami, książki, cukierniczka itp. Są znane włamywaczom i przez nichpenetrowane w pierwszej kolejności,
 • nie afiszuj się swym bogactwem,
 • nie zapraszaj do domu przypadkowo spotkanych osób,
 • sprawdź tożsamość i wiarygodność obcych, którzy przyszlisprawdzić stan licznika gazu lub energii elektrycznej, naprawićkaloryfery, uszczelnić okna, wygłuszyć drzwi,
 • solidnie zabezpieczyć drzwi wejściowe do swojego mieszkania, a w miarę możliwości zainstaluj chociażby system alarmowy,
 • nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką i w innych łatwo dostępnych dla obcych osób miejscach,
 • nie sygnalizuj swojej nieobecności w domu; nie wyjmowana zeskrzynki korespondencja, zasłony w oknach to doskonałe informacje dlaprzestępcy,
 • jeśli wyjeżdżasz na dłuższy okres, przekaż swój najcenniejszy dobytek na przechowanie osobom godnym zaufania,
 • najlepszy sposób ochrony mieszkania, to czujni sąsiedzi;współdziałaj z sąsiadami, świadczcie sobie wzajemne usługi przypilnowaniu mieszkań; podejmujcie starania o zamykanie klatki schodowej,drzwi wejściowych do piwnic i założenie domofonu,
 • zanotuj numery fabryczne wartościowych przedmiotów, oznakuj jew sposób trwały, najlepiej nie widoczny dla złodzieja. W przypadkukradzieży zwiększy to znacznie szansę odzyskania Twojego mienia,
 • ubezpiecz swe mienie i mieszkanie w instytucji ubezpieczeniowej,
 • jeśli stałeś się ofiarą kradzieży z włamaniem a jego sprawcyzostali ujęci złóż w prokuraturze lub sądzie wniosek o wszczęciepowództwa cywilnego przeciwko włamywaczom w celu dochodzenia od nichroszczeń o zwrot poniesionych przez Ciebie strat materialnych.

PAMIĘTAJ,
że ani Policja, ani sąsiad nie ustrzegą Cię przed przestępcą, jeśliwykażesz w swym postępowaniu nieostrożność, lekceważenie i niedbalstwow zabezpieczeniu Twojego mienia.


INFORMATOR ADRESOWY

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie
ul. Kościuszki 31
88-200 Radziejów

 

Oficer dyzurny:  477537200

Fax KPP Radziejów: 47 7537247

Email w sprawach urzędowych:  epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl

Powrót na górę strony