STOP PRZEMOCY W RODZINIE - informator

W dniu 29 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020. Został on dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także nałożył nowe zadania do realizacji zarówno na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej.


Jako priorytet wskazane zostały do realizacji cztery obszary:
  1. Profilaktyka i edukacja społeczna.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W każdym z obszarów wskazano kierunki i rodzaje działań do realizacji, a także zostali wyznaczeni realizatorzy, w tym również Policja.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
- PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Autor: kom. Monika Herman, Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy
Publikacja: sierż. Szymon Tworowski

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony